اقرأ باسم ربك الذي خلق

8 Jan 2018

Hadith Ke Darje

۩ DARJA - 1

Jis Ko Imam Bukhari Aur Imam Muslim, Dono Ne Riwayat Kiya Ho, Ise Mutaffik Alaihe Bhi Kaha Jata Hai.

۩ DARJA - 2

Jis Ko Sirf Imam Bukhari Ne Riwayat Kiya Ho.

۩ DARJA - 3

Jis Ko Sirf Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Ho.

۩ DARJA - 4

Jis Ko Bukhari Aur Muslim Ki Shara'it Ke Mutabik Kisi Dusre Muhaddis Ne Riwayat Kiya Ho

۩ DARJA - 5

Jis Ko Sirf Bukhari Ki Shara'it Ke Mutabik Kisi Dusre Muhaddis Ne Riwayat Kiya Ho

۩ DARJA - 6

Jis Ko Sirf Imam Muslim Ki Shara'it Ke Mutabik Kisi Dusre Muhaddis Ne Riwayat Kiya Ho

۩ DARJA - 7

Jis Ko Sirf Imam Muslim Ki Shara'it Ke Mutabik Kisi Dusre Muhaddis Ne Sahih Samjha Ho.

•٠•●●•٠•