اقرأ باسم ربك الذي خلق

1 Aug 2018

Khilaafat E Rashida Ke 30 Saal Wali Hadees Ke Aetrazaat Ka Tahkeeki Jayeza


Is mazmoon mein hum mashahur ahadees "Mere baad khilaafat 30 saal" ki tahqeeq o takhreej pesh kar rahe hai taaki aam logo par bhi haq wazeh ho jaye.

Imam Abu Dawood Al-Sajsatani ne Kitaab Al-Sunan (jild 2 safa 29 kitaab Al sunnah baab fi khulafa hadees 4646 )

Imam Abu Isa Al Tirmizi ne Kitaab Al-Sunan Tirmizi ( jild 2 safa 46, abwab fitn baab maja fi khulafa hadees no 2226 )

Imam Abu Abdul Rahman Al Nisai ne Kitaab Al-Sunan Nisai Al-Kubra (jild 5 safa 47 ke
Kitaab-ul-Manaqib hadees no 8155 baab, Abu Bakar r.a, Umar r.a, usmaan r.a, Ali r.a)

aur Imam Abu Hatim Bin Hibban Al Basti ne Al-Saheh (Al-Ahsaan, 6623, maward Al zamaan : 1834,1835) mein

Aur dusre Muhaddiseen ne bahut si sanadon ke sath Saeed Bin Jumhan se unhone Safeena Abu Abdul Rahman r.a Moula Rasool Allah ﷺ se riwayat kiya hai ke :

قال رسول اللہ ﷺ: ‘‘خلافۃ النبوۃ ثلاثون سنن ثم یؤت اللہ الملک من یشاء أو ملکہ من یشاء،
قال سعید: قال لی سفینۃ: أمسک علیک، أبا بکر سنتین و عمر عشراً و عثمان اثنی عشر و علیاً کذا، قال سعید قلت لسفینۃ: إن ھؤ لاء یزعمون أن علیاً لم یکن بخلیفۃ قال: کذبت أستاہ بنی الزرقاء یعنی بنی مروان’’

Nubuwat (ke naqsheqadam) wali khilafat tees saal rahegi fir jise Allah chahega (apni) hukumat dega. Saeed ne kaha: Safeena r.a. ne mujhe kaha: Shumaar (calculate) karo, Abu Bakr ke do saal aur Umar ke das saal aur Usmaan ke baarah saal aur Ali ke itnay [yani chhe (6) saal] Saeed ne kaha: Mai ne Safeena r.a. se kaha: Yeh log baz'am khushi kahte hain ke : Ali r.a. khalifa nahi the. To unhone kaha, "Un Banu Zurqa, Banu Marwan ki pitho (buttocks) ne jhoot kaha hai" (yani yeh baat muh se nikalne ke layaq nahi hai).

Yeh alfaaz Abu Dawood ke hain. Baaqi marwiyaat  me tatweel o ikhtisaar ka mamooli ikhtilaaf hai lekin mafhum sab ka Ek hi hai .

Is hadees ke bare me Imaam Tirmizi ne kaha :-

حدیث سفینۃ فی الخلافۃ صحیح وإلیہ أذھب فی الخلفاء

Safeena ki khilafat ke bare me hadees Saheeh hai aur mai khulfa ke silsile me is hadees ka qayil hu.

Jaame' bayaan ul ilm wa fazl Ibn e Abdul Bar, jild 2, safa 225. nez dekhiye Kitaab Al Sunnah li Abdullah Bin Ahmad bin Hambal 2, 890, H 1400

Imaam Ibn e Abi Asim ne kaha :

حدیث ثابت من جھۃ النقل، سعید بن جمھان روی عنہ حماد بن سلمۃ و العوام بن حوشب   وحشرج

Ye hadees bil haal naqal sabit hai az. Saeed Bin Jumhan (az safeena) is se Hamaad Bin Salma, Awam Bin Haushab, our Hashraj Bin Nabaata ne ye hadees bayaan ki hai,

Kitaab Al Sunnah li Ibne Abi Asim jild 2, safa 849, 550 H 1181, 1185,

Hafiz Ibn e Taimiyyah ne bhi ise Saheeh qaraar diya: (Al silsila tus sahiha lilbani (jild 1, safa 0 744), Imaam Hakim ne bhi ise Saheeh kaha, (Al mustadrak 3,81).

Iske Raawi Saeed Bin Jumhan ko Imaam Yahya Bin Mueen, Imam Nisai, Imaam Ibn e Hibban, our Imaam Ahmad Bin Hambal ne siqah karaar diya hai. Imaam Abu Dawood se bhi iski tauseekh marwi hai, Ibn e Adi ne kaha mere khayaal me iske saath koi harj nahi hai, (dekhiye Tehzeeb ul Tehzeeb jild 1, safa 282).

Ibn e Hajar ne kaha Sudook La Ifraad (dekhiye Taqreeb ul Tehzeeb 1, 14. Imam Zahbi ne kaha Sudook Wast (Al Kashif 1, 282).

In Aimma ke muqable me Imaam Abu Hatim Al Razi r.h. ne farmaya :-

یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ

ya'ni iski hadees likhi jati hai magar hujjat nahi pakdi jaye,

Ye jirrah muta'ddid wajah se mardood hai:

1. Ye jamhoor ki tauseek ke khilaaf hai,

2. Nasburayya Lil Zaili (j 2 p 439) par hai ke :

‘‘وقول أبی حاتم: لایحتج بہ غیر قادح أیضاً فانہ لم یذکر السبب وقد تکررت ھذہ اللفظۃ منہ فی رجال کثیر ین من أصحاب الصحیح الثقات الأثبات من غیر بیان السبب کخالد الحذاء وغیرہ واللہ أعلم‘‘

Imaam Abu Hatim ka qawl yahan, لایحتج, yahan gair qadah hai kyunki unhone is jiraah ka koi sabab bayaan hi nahi kiya, unhone is jumle ka istemaal sahihayn ke bohut se siqah wa sudook rawiyo ke bareme bhi kiya hai, maslan Khalid Al Haza' wagaira wallahu alam, aur Hafiz Zahabi ne kaha :

 إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسک بقولہ فانہ لا یوثق إلا رجلاً صحیح الحدیث وإ ذ الین رجلاً أو قال فیہ: لا یحتج بہ، فتوقف حتی تری ما قال غیر

ہ فیہ فإن  وثقہ أحد فلا تبن علی تجریح أبی حاتم فإنہ متعنت فی الرجال قد قال فی طائفۃ من رجال الصحاح: لیس بحجۃ، لیس بقوی أو نحو ذلک‘‘

Jab Imaam Abu Hatim kisi ko siqah karaar de to is baat ko mazbooti ke saath pakad lo kyunki wo sirf us shaqs ko siqah kahte hain jo ki saheeh ul hadees hota hai aur agar wo kisi ki taz'eef karen ya iske bare me لایحتج  بہ, kahei to tawaqquf karo taki ye maloom ho jaye ke auro ne kya kaha hai?

Aur agar kisi ne siqah kaha hai to phir Abu Haatim ki jirah na mano kyunki wo asma o rijaal me mutashadid hain unhone sahihayn ke 1 giroh ke bare me Laisa Bi Hujjata Laisa Bi Qawiyyu Wagerah kaha hai,

Siyara Ala Minan Nubala (jild 3, safa no.260).

Lihaaza ye jirah mardood hai.

3: Imaam Abu Hatim razi r.h. par baaz ulama ne mutashaddid hone ka ilzaam bhi laga rakha hai lihaaza Imaam Ahmad Bin Hambal r.h. jaise mo'tdil muhaqqiqeen ke muqable me inka qaul mardood hai.

Imaam Alsaji r.h. ka qaul لایتابع علی حدیثہ  bhi mubham wagaira mufassar hone ki wajah se mardood hai aur ye koi jirrah bhi nahi hai,

Jab kisi shaqs ki adaalat sabit ho jaye to iski Adam mutabiyat chanda muzr nahi hai,

Kyunki Saeed Bin Jumhan ka siqah hona ba dalail e qatiyah se saabit ho chuka hai lihaaza is hadees me iska tafarrud zara bhi muzr nahi hai,

Munkireen e hadees ki karastaniyan :

Munkireen e hadees e Rasool ﷺ ka asal maqsad ye hai ke ahadees e saheha ko makr wa fareb ke saath ja'li sabit kar diya jaye taki ulama e muslimeen ke azhaan me dawaaeen islam ke  bareme shukook wa shubhaat aur adam aitmaad beth jaye phir ye makaar in sadah loh awaam ko siraat e mustaqeem ye apne ar'a ki laathi ke saath door bhaag jayen phir na hadees bache na Qur'an.

Inhi munkireen e hadees me se ek shaqs Tamanna Umadii Phulwari apni khud sakhta kitaab “Intzaar Mehdi O Maseeh” mein is hadees par ta'aan o tashnee ke teer chalate huye likhta hai :

Is silsila riwayat mein Hashraj Bin Nabaata Al Koofi ka naam ap ne dekha. Yeh taqreeban tamam aimma e rijaal ke nazdeek zaeef al-hadith aur لایحتج ba munkir al-hadith hai aur un ki hadeeso ke mutaabiyeen umooman nahi milte (safa 87)

Arz hai ke Imam Ahmad ne kaha siqah, Ibn Ma'een ne kaha: Saleh, Saqa les ba bais Abu Zur'a ne kaha: labais ba mustaqeem Al hadees, Ibn Adi ne kaha: laa bais bah, Tirmizi ne is ki hadees ko hasan kaha .

un ke muqablay mein Abu Hatim ne kaha: Saleh yaktab hadeeshul yahtaj ba, al saji nay kaha : zaeef, Ibn Hibban ne kaha : kaan qaleel alhadees munkir al riwaaya la yajooz ila hatjaaj bikhabarhu iza anfarad, Nisai ne aik dafaa les bil qawi kah kar jirrah ki aur doosri dafaa les ba bais keh kar is ki toseeq ki (Mulkhasa mann tahazeeb al tehzeeb). Haakim aur Zahbi ne is ki aik hadees ki tasheeh ki. (mustadrik j3 safa 606) use Ali (Ghaliban Ibn Al Madini) ne bhi Siqa kaha (meezanul aitdaal, j 1 safa, 551) Hafiz Hajar ne kaha: Sadooq yahum (taqreeb!)

Khulaasa ye hai ke ye rawi jamhoor ke nazdeek siqa wa sudook hai lihaaza Tamanna Amaadi apne is daawe me kazzab hai ke, ye taqreeban tamaam aimma e rijaal ke nazdeek zaeef ul hadees hai,

Tamanna Amaadi ki kitaab me itne jhooth hai ke inhe jama karne se 1 kitaab murattab ho sakti hai, maslan isi kitaab ke safa 54 par ye shaqs likhta hai,

Yaman me Muammar Bin Rashid jo Azdiyo ke gulaam azaadi karda the mutawaffa 154 hijri,  jama hadees me sargarm rahe ye Abaan Bin Abbas mashoor kazzab se riwaayat karte the magar Sabit ki jagaah Albanani ka naam zaahir karte the (tehzeeb al tehzeebjild 1 safa 101). Magar phir muhaddiseen inko siqa hi samajhte our aur likhte hain"

Ab nikaaliye tehzeeb al tehzeeb ka mazkura bala safa to is me likha hua hai ke :

       وحکی الخلیلی فی الإرشاد بسند صحیح أن أحمد قال لیحیی بن معین وھو یکتب عن عبدالرزاق عن معمر عن أبان نسخۃ تکتب ھذہ وأنت تعلم أن أبان کذاب؟ فقال یرحمک اللہ یا أ باعبداللہ! أکتبھا وأحفظھا حتی إذا جاء کذاب یرویھا عن معمر عن ثابت عن أنس أقول لہ: کذبت إنما ھو أ بان‘‘

Aur Khalili ne al irshaad me sahih sanad ke saath Ahmad se naqal kiya ke unhone Ibne Ma'een se us waqt kaha jab wo Abdur razzak An Muammar An Abaan ka nuskha likh rahe the , ap ye likh rahein hain aur jante hain ke Abaan kazzab hai? To Ibne Ma'een ne kaha us Abu Abdullah Allah ap par raham kare mai ise yaad karne ke liye likh raha hun taki agar (Tamanna Amaadi jaisa) koi kazzab shaks aaye aur ise Muammar an Sabit an aise riwaayat kare to mai kah du ke tune jhooth kaha, Muammar ki ye riwaayat to Abaan ki sanad ke saath hai na ki sabit ki sanad ke saath. (Tahzeeb jild 1 safa 101).
       
Ab qar'een (readers) batayen ke isme Muammar ka kya gunaah hai ? Unhone jo suna aage  bayaan kar diya. Is ne Abaan ki jagaah Aban ka naam zaahir kiya aur Sabit ki jagaah Sabit ka name lihaaza muhaddiseen inhe siqah na samjhe to kya samjhen? Magar Tamanna Amaadi jaise kazzabeen aur kalam azaad hain wo chahe toh din ko raat aur raat ko din saabit kar de magar yaad rakhein ek din roz e jaza zaroor aane wala hai aur fir chote bade tamaam aamaal ka  hisaab dena padega !

Ye to Hashraj Bin Nabaata ke bare me sahih maukif ki tehkeek thi, yahan ye bhi yaad rahe ke  wo is hadees me munfarid nahi hai balke darj zael ishkhaas ne muatbiyat kar rakhi hai-

1: Abdul Waris (abu dawood 4646)
2: Al Awaam Bin Haushab (ayzan 4548)
3: Hamaad Bin Salma (musnad ahmad (jild5 safa 220,221)

Lihaaza Hashraj par jirrah har lihaaj se mardood hai.

       ‘‘وھو حدیث مشھور من روایۃ حماد بن سلمۃ و عبدالوارث بن سعید و العوام بن حوشب و غیرہ عن سعید بن جمھان۔۔و اعتمد علیہ الإمام أحمد و غیرہ فی تقریر خلافۃ الخلفاء الراشدین الأربعۃ، وثبتہ أحمد، واستدل بہ علی من توقف فی خلافۃ علی: من أجل افتراق الناس علیہ، حتی قال أحمد : من لم یربع بعلی فی الخلافۃ فھو أضل من حمار أھلہ، ونھی عن مناکحتہ، وھو متفق علیہ بین الفقھاء وعلماء السنۃ و أھل المعرفۃ و التصوف وھو مذھب العامۃ‘‘

’’وإنما یخالفھم فی ذلک بعض (أھل) الأھواء من أھل الکلام و نحوھم کالر افضۃ الطاعنین فی خلافۃ الثلاثہ أوالخوارج الطاعنین فی خلافۃ الصھرین المنافیین : عثمان و علی أو بعض الناصبۃ النافین الخلافۃ علی أو بعض الجھال من المتسننۃ الواقفین  فی خلافتۃ‘‘

Shaikh Ibn e Taimiyya r.h. ne farmaya:   

Aur ye riwaayat Hamaad Bin Salma, Abdul Waris Bin Saeed Al Awaam Bin Haushab wagairah ki riwaayat ke saath mashoor hai, unhone Saeed Bin Jumhan se ye riwaayat ki hai aur ispar Imaam Ahmad wagairah ne charo khulafa e rashideen ki khilafat ke maamle me aitmaad kiya hai aur Ahmad ne iski tasheeh ki hai aur un logo par ye hujjat pesh ki hai jo Ali bin Abi Taalib r.a. ki  khilafat me tawakkuf karte hain kyunki us waqt logo me tafarrka paida ho gaya tha hatta ke (Imaam Ahmad) ne kaha jo shaqs Ali ko chautha khalifa na mane wo apne ghar ke gadhe se zyaada gumraah hai. Aur Imaam Ahmad ne aise shaqs ke saath rishta nikaah karne se mana kiya aur ye baat fuqaha ulama e sunnat aur deen ke pehchaan wale aur saliheen ke darmiyaan muttaafik alay hai aur yahi awaam ka mazhab hai aur is aqeedah me inki mukhalifat baaz biddatiyon ne ki hai ahle kalam maslan Rawaafiz, jo ke khulafa e salasa ki khilafat me ta'aan karte hain aur khawarij jo ke Nabi ﷺ ke dono daamaado Usmaan r.a aur Ali r.a ki khilaafat me ta'aan karte hai ya ba'az nasbiyon ne jo Ali r.h ki khilafat me ta'aan karte hain ya un naam nihaad sunniyo jahilo ne jo ke Ali ki khilafat me tawakkuf karte Hain!

Majmoo al fataawa jild 35 page no 19,19.

Is hadees ko darj zael ulama ne Saheeh, hasan, qawee karaar diya hai:

1: Imaam Ahmad Bin Hambal rh.
2: Imaam Tirmizi rh.
3: Imaam Ibne Jareer At Tabri rh.
4: Imaam Ibne Abi Asim rh.
5: Imaam Ibne Hibban rh.
6: Imaam Haakim rh.
7: Imaam Ibne Taimiya rh.
8: Imaam Al Zehmi rh.
9: Imaam Ibne Hajar Al Askalani rh.
10: Shaykh Nasiruddin Al Albani rh.

Wagairah

Ba'az Ulama ne iske 2  shahid bhi zikr kiye hain

1 An Abi Bakra r.a rawaahul baihaqi fi dalail un nabuwwa jild 5, safa 342 wa sanad zaeef feeha ali bin zaid bin jad aan:zaeef.

Faida no 1: Tarikheen ne da'wa kiya hai ke hazrat Safeena r.a. ki ye hadees Saheeh Muslim ki is hadees ke khilaaf hai jise Jabir Bin Samra r.a. ne Nabi ﷺ se bayaan kiya hai ke:

‘‘إن ھذا الأمر لا ینقضی حتی یمضی فیھم اثنا عشر خلیفۃ ۔۔۔ کلھم من قریش’’

Ye deen khatm na hoga hatta ke isme 12 khulafa na ho guzren (aur wo) sare ke sare quraish se honge.

Saheeh Muslim Kitaab al Imaarah, Baab Al Naas Al Taba'a Al Quraish Wa Khulafa Fil Quraish hadees no 1821, Wa Aslaha Fi Saheh Al Bukhari (8222,8223)

Halanki ye aitraaz mautraz ki kam ilmi ka waazeh subut hai kyunki in dono sahih hadeeso me tatbeek mumkin hai hadeese Safeena se muraad khilafat e Rashida khilafat ala minhaajun nabuwwa hai aur hadees e Jabir se muraad mutlak khilaafat hai, lihaaza hadees e awwal me khilafat e Rashida bad az salasain sunne ki nafi hai,

Aur Qaum me khilafat gair e rashida ka asbaat lihaaza dono me koi taaruz nahi hai isi tatbeek ki taraf ishara kiya hai Hafiz Ibn e Hajar ne fathul bari jild 13 safa 212 tahat al hadees 8223 aur Hafiz Ibne Taimiya ne majmoo al fataawa me aur yahi sawaab hai mazeed tafseel ke liye Shaykh Nasiruddin Albani rh ki kitaab silsila al ahadees saheeha (1, 842,849,459) ka muta'la farmaiye unhone is mauzoo par tafseel se  likha hai.

Faida no 2: Hakeem Faiz Alam Siddiqui apni kitaab haqeeqat mazhab shiya me safa 34 par likhta hai: Is mauqe par kisi manchale ne hadeese Safeena ghadhi jise Imaam Muslim ne apni Saheeh me darj karke duniya e rafz ke haath me 1 bohut bada hathiyaar thama diya, is hadees ke alfaaz hain khilaafat 30 saal rahegi aur phir muluk ho jayega.

Faiz Alam Siddiqui Nasbi Sahab ke is hadees par 3 aitraaz hain :

1: Ye hadees kisi manchale ne ghadhi nahi balki siqa wa sudook raawi Janaab Safina r.a. se bayaan ki hai aur is siqah raawi se bohut se siqah raawiyo ne ye hadees sunkar age bayaan kar di lihaaza ye hadees bilkul Saheeh hai.

2: Saheeh Muslim me kahin bhi ye hadess maujood nahi hai lihaaza faiz Alam Siddiqui ka ye Saheeh Muslim par bohtaan hai me kehta hun jo shaqs Ameerul Mo'mineen hazrat Ali r.a ki khilaafat ko naam nihaad kahta ho (dekhiye saadat e banu ruqaiyya safa 45) aur siqah Imaam Zohri par ta'an karta ho (dekhiye saadat e banu ruqaiyya safa 113) ise kab sharm ati hai ke woh Saheeh Muslim par to jhuth na bole in logo ka to audhna bichona hi jhooth aur mugalta dehi aur tareekh ki mauzoo riwaayat par andha dhund aitmaad hai,

3: Mai puchta hu ke us hadees se duniya e rafz o kazb ke haath me kon sa hathiyaar aa gaya hai? Is hadees se saaf maloom hota hai ke Ameerul Momineen Abu Bakr Siddique r.a, Ameerul Momineen Umar Bin Khattab r.a, Ameerul Momineen Usmaan Bin Affan r.a, teeno khalifa khilafat e ala minhaaj un nabuwwa me se the, batayen wo kon sa raafzi hai jo khulafa e salasa ko khilafat ala minhaajun nabuwwa samajhta hai ?

Balki us hadees se to  aqeeda e rafz ka khaatma ho jata hai! wa alhamdulillah.

•٠•●●•٠•

Taken from the works of Shaykh Zubair Ali Zai r.h. : Maqalaat, volume-1, page- 313-321.