اقرأ باسم ربك الذي خلق

25 Dec 2017

Janabat Ke Ahkaam


Aese ghusl ki haalat ko haalat ‘Janaabat’ kehte hain. Jis insaan par ghusl waajib ho wo jumbi kehlata hai. Jumbi ghusl karne se pahle na to namaz ada karsakta hai aur na hi Ka’aba ka tawaf karsakta hai.

Mudarja zel Halato’n me musalman Mard aur Aurat par gusl karna farz hojaata hai.

1. Josh ke saath mani qhaari hone ke ba’ad. (Is me Ehtelaam (T: Nightfall) bhi daaqhil hai)
2. Sohbat (T: Sexual Intercourse) ke ba’ad. 
3. Haiz ke ba’ad. 
4. Nifaas ke ba’ad (wo khoon jo bacche ke paidaesh par jaari hota hai) 
5. Marne ke ba’ad maiyyat ka ghusl. 
6. Kaafir Jab Islaam qubool kare. 

۞ Sohbat (HUMBISTARI) aur Ghusl Janaabat

Sahaaba Ikraam ke darmiyan ghusl janaabat ka ek masla zer bahes aaya. Ek groh kehta tha ke ghusl sirf duqhool(sohbat) par farz hojaata hai Anzaal[mani(sperm) nikalna] shart nahi. Doosra groh bayan karta tha ke wajoob ghusl ke liey duqhool ke saath anzaal bhi shart hai. Abu Moosa ne Ummul Momineen Aisha r.a. Siddiqa se dariyaft kiya. Aisha r.a. Siddiqa ne kaha ke Rasool Allah ﷺ ne farmaya: ‘Jab Mard, Aurat ki chaar shaqho’n ke darmiyan baith jaae aur is ka sharmgaah aurat ke sharmgaah ke saath chhu jae to ghusl waajib hojata hai.’

(Sahih Muslim: al Haiz, hadith- 349).

Masla ye saabit hua ke sirf sharamgaho’n ke milne par hi murad aur aurat janbi hojate hain aur in par ghusl waajib hojata hai. Anzaal shart nahi hai.

Rasool Allah ﷺ ne farmaya: ‘Jab tum aurat ki chaar shaaqho’n ke darmiyan baith kar sohbat karo to tum par ghusl waajib hogaya. Agarche mani na nikle.’

(Bukhari: al Ghusl 291 – Muslim: al Haiz 348).


۞ WET DREAMS KA MASLA:

Ummul Momineen Aisha r.a. Siddiqa riwayat karti hai ke Umme Sulaym ne Rasool Allah ﷺ se kaha: ‘Allah ke Rasool ﷺ ! Yaqeenan Allah haq se nahi sharmata (main bhi Aap se masla poochti hu’n) kya aurat par ghusl hai jabke is ko ehtelaam(night fall) ho?Aap ne farmaya: ‘Haa’n, lekin jab paani (mani ka nisha) dekhe.’Is par Umme Salma ne arz kiya: Aey Allah ke Rasool! Kya aurat ko bhi ehtelaam(night fall) hota hai?Aap ne farmaya: ‘Haa’n (hota hai) tumhara daahina haath qhaak aaluda ho.’

(Bukhari: al Ghusl 282 – Muslim: al Haiz 313)

Is me aakhri jumla bad-dua nahi, mahez ek muhawera hai, murad tambiya karna hota hai.

Ma’aloom hua ke aurat ya mard neend se uth kar agar teri ya’ani nishaan mani dekhei’n to (ye ehtelaam ki alaamat hai lehaza) in par ghusl karna farz hojaata hai aur agar ehtelaam ki kaifiyat inhei’n yaad ho lekin nishan na paaei’n to ghusl farz nahi hoga aisi soorat me shak karne ki zaroorat nahi hai.

۞ Jumbi Ke Balo’n Ka Masla:

Umme Salma r.a. riwayat karti hain ke main ne kaha aey Allah ke Rasool! Main apne sar ke baal qhoob mazboot gondhati ho’n. 
Kya main inhei’n ghusl janaabat ke waqt khola karu’n? 
Aap ne farmaya: Inka kholna zaroori nahi. Tumhare liey kaafi hai ke teen lap paani apne sar par dale, phir apne sare badan par paani bahaae, pas to paak hojaogi. 

(Muslim: al Haiz 330) 

Aisha r.a. ko khabar mili ke Abdullah bin Umru aurato’n ko ghusl janaabat ke liey baal kholne ka hukam dete hain. 
Aap farmane lagei’n, Ibne Umar par ta’ajjub hai. Inho’n ne aurato’n ko takleef me daal diya wo inhei’n sar mundwane ka hukam kyou’n nahi de dete. Main aur Rasool Allah ﷺ ek hi bartan main ghusl karte aur main apne (baal khole baghair) sar par teen chullu se ziyada paani nahi daalti thee. 

(Muslim: al Haiz 331)

Ma’aloom hua ghusl janaabat ke liey baal kholene ki zaroorat nahi magar ye hukam sirf ghusl janaabat ka hai. Ghusl haiz ke liey balo’n ko kholna zaroori hai.

Aisha r.a. se riwayat hai ke inhei’n Rasool Allah ﷺ ne ghusl haiz ke liey farmaya: ‘Apne baal kholo aur ghusl karo.’

(Ibn e Majah: al Tahaara 641) Imam Boosiree ne Kaha ke iske Raawi Siqa hain).

۞ Jumbi Ke Saath Milna Julna:

Abu Huraira r.a. riwayat karte hain k eek din bahaalat janaabat main ne Rasool Allah ﷺ se mulaqaat ki. Aap ne mera haath pakda aur main Aap ke saath ho liya. Aap ek jagah baith gai aur main chupke se nikal gaya aur ghar jaakar ghusl kiya phir waapas aaya. Aap abhi baithe hue the. Aap ne poocha: Aey Abu Huraira! Tu kaha’n gaya tha.

Main ne saara haal keh sunaya to Aap ne farmaya: Subhan Allah, beshak momin naapak nahi hota. 

(Bukhari: al Ghusl 283 – Muslim: al Haiz 381)

Nabi Rahmat ka ye farman ki momin napaak nahi hota, iska matlab ye hai ke momin haqeeqatan najis aur paleed nahi hota.

Janaabat ‘Hukmi Najaasat hai’ Hassi nahi ya’ani shariat ne maslehat ki bina par ek haalat me hukman is par ghusl waajib kiya hai. Pas Junbi ke saath milna julna, uthna baithna, mel-jol aur khana peena sab jaaez hai.

۞ Mazee Qhaarij Hone Se Ghusl Waajib Nahi Hota:

Sayyadna Ali r.a. ko mazee kasrat se aati thi. Aapko masla ma’loom na tha ke mazi qhaarij hone par gusl waajib hota hai ya nahi. 
Choo’nke Rasool Allah ﷺ ke damaad the, is liey seedhe daryaft karte sharm aayi to apne dost Miqdaad r.a se kaha ke wo masla dariyaft karei’n. Miqdad r.a ne Nabi e Akram ﷺ se poocha, Aap ne Farmaya: Agar mazee qharij hoto sharamgah ko dholo aur (namaz ke waqt) wazu karo. 

(Bukhari: al Wazu 178 – Muslim: al Haiz 303).

Aur farmaya: ‘Aur Kapde par jaha’n maze lagi ho ek chullu paani lekar chidak lena kaafi hai.’

(Abu Dawood: at Tahaara 210 – Tirmizee: al Tahaara 115) Imam Tirmizee ne ise Hasan Saheeh kaha.

۞ Mazi, Mani, Wodi Ka Farq:

Mazee (T: Pre‐Ejaculatory Fluid, Preseminal Fluid): Is chipakte hue laisdaar paani ko kehte hain jo sehwat ke waqt sharmgaah ke sire par nikalta hai.

Manee: Sharmgaah se lazzat aur josh ke sath tapak kar qharij hone wala safed chiz hota hai, jis se insan paida hota hai aur is ke nikalne se aadmi par ghusl farz hojata hai.

Wadee: Wo gaadha safed paani jo peshab se pahle ya ba’ad nikalta hai. Is ke nikalne par ghusl karna zaroori nahi hai.

۞ Safed Pani Aane se Ghusl Wazib Nahi:

Jin aurato’n ko safed paani aane ki shikayat hoti hai is se bhi ghusl laazim nahi hoti. Pahle ki tarha namaazei’n adaa karni chaahei’n.

۞ Haiz Ke Masaael:

Haiz is khoon ko kehte hain jo baligha aurat ke raham se har maah nikalta hai, iska kam se kam waqt ek din aur ek raat hai aur ziyada se ziyada 15 din hai. A’am taur par 6 ya 7 din aata rehta hai.

۞ Haiz o Nifaas Ke Ayyam Mein Mamno A’amaal

1. Namaaz Aur Roza Ki Mumaneat:

Rasool Allah ﷺ ne farmaya: ‘Jab aurat haiz se hoti hai to wo namaz nahi padhti aur na roza rakhti hai.’

(Bukhari: al Haiz 304 – Muslim: al Eman 79)

Ek aurat ne Aisha r.a. se dariyaft kiya: Kya wajah hai ke haaeza aurat roze ki qaza tu deti hai, Namaz ki nahi? Aisha r.a. ne farmaya: ‘Rasool Allah ﷺ ke zamana mein hamein haiz aaya karta tha to hamei’n roze ki qaza ka hukam diya jaata tha magar namaz ki qaza ka hukam nahi diya jata tha.’

(Muslim: al Haiz 335)

2. Haeza Se Sohbat Karne Ki Mumaneat:

Haiz ki haalat main aurat se mujamat karna saqht gunah hai Allah Ta’ala ne Quran e Majeed main farmaya: ‘Pas (ayyam) haiz mein aurato’n se kinara kasha karo (ya’ani sohbat na karo).’
Agar koi is gunah ka murtakib hojaae to Nabi e Akram ne farmaya: ‘Jo shaqs bahaalat haiz apni aurat se sohbat kare to ise chaahie ke aadha deenar khairat kare.’

(Abu Dawood: al Tahaara 264 – Tirmizee: al Tahaara 136) Imam Malik (V1 P171‐172) aur Imam Zahabi ne ise Saheeh kaha hai.

Deenar sadhe chaar (4½) mashes sone ka hota hai aadha deenar sawa do mashe (2¼) hua. Sone ki qeemat sadqa kare ya’anee kisi haqdaar ko de de aur aainda ke liey tauba kare.

Ibn e Abbas r.a. farmate hain agar haiz ka rang surqh hai to ek deenar aur agar haiz ka rang peela hai to aadha deenar qhairaat kare.

(Tirmizee: 138 – Abu Dawood: an Nikaah 2169) Albani ne muquf riwayat ko saheeh kaha.

3. Tawaf Ka’aba Ki Mumane’at:

Ummul Momineen Aisha r.a. se riwayat hai ke main Rasool Allah ﷺ ke sath haj ko gai, raaste me mujhe haiz shuru hogae,
Rasool Allah ﷺ mere paas aae aur main ro rahi thee,
Aapne Farmaya: ‘Kya tujhe haiz aagaya?
Main ne a’arz ki ke haa’n 
Aap ne farmaya: ye Allah Ta’ala ka amar hai jo is ne Aadam (A) ki betiyo’n ke liey likh diya hai, pas tum har wo kaam karo jo haaji karte hain siwaae Qhanae Ka’aba ke tawaaf ke, aur wo tum (haiz se paak hokar) ghusl karne ke ba’ad karna.’ 

(Bukhari: al Umrah 1785 – Muslim 1216)

۞ Haiz Aur Nifaas Mein Jaaez Umoor:

۩ Haeza Ko Choona Aur Is Ke Saath Khana Jaaez Hai:

Sayyadna Anas r.a. riwayat karte hain ke jab aurat haiz (ya’ani mahwari ka khoon) se hoti to yahoodi iske saath khate peete nahi the, to Rasool Allah ﷺ ne farmaya: Haaeza se har kaam karo siwae jima’a(sexual intercourse) ke. 

(Muslim: al Haiz 302)

Ya’ani haaeza se khana peena, uthna baithna, milna julna, ise choona aur bos o kinaar (kissing) waghaira sab batei’n jaaez hain siwae mujamea’at (T: sexual intercourse) ke.

Ummul Momineen Aisha r.a. riwayat karti hain ke Rasool Allah ﷺ mujhe (haalat haiz mein) izar baandhne ka hukam dete, so main izar bandhti. Aap mujhe gale lagate the aur main haiz wali hoti thee. 

(Bukhari: al Haiz 300 – Muslim: al Haiz 293)

Aisha r.a. se riwayat hai ke Nabi e Akram ne masjid (me apni etekaaf’gah) se mujhe boriya pakdane ka hukam diya. Main ne kaha ‘Mai’n Haaeza hu’n.

Aap ne farmaya: Tumhare Haiz tumhare haath me nahi hai.’

(Muslim: al Haiz, 298)

Aisha r.a. se riwayat hai: ‘Nabi e Rahmat meri god ko takiya banakar Quran e Hakeem ki tilaawat karte the hala’nke main haaeza hoti thee.’

(Bukhari: al Haiz, 297 – Muslim: al Haiz 301)

۩ Haaeza Ka Quran Padhna Aur Azkaar Ka Karna:

Haalat janaabat wo haiz main Quran e Hakeem ki tilaawat ke haram hone ke bare me koi saheeh hadees nahi hai.

Azkaar ki baabat Imaam Navawi farmate hain: ‘Haaeza ke liey Tasbeeh o Tamheed takbeer aur deegar dua’ae’n aur azkar bila ijma’a jaaez hain.’ (Al Majmua’a)

Iski daleel Aisha r.a. ki hadees hai.

Aap farmati hain: Main haj ke dono’n me haaeza hogai to Rasool Allah ﷺ ne farmaya: ‘Baitullah ke tawaf ke alawa har wo kaam karo jo haaji karta hai.’ 

(Bukhari: al Haiz 294 – Muslim: al Haj, 1211)

Is hadees se ye bhi waazeh hua ke haaez Tawaaf e Ka’aba ke alaawa Haj ke baaqi tamaam a’amaal kar sakti hai. Umme A’atiya r.a. farmati hain ke Rasool Allah ﷺ ne haiz wali aurato’n ko bhi eid ke roz eid’gaah jane ka hukam diya take wo logo’n ki takbeero’n ke saath takbeerei’n kahei’n aur in ki dua ke saath dua karei’n lekin namaz na padhei’n.

(Bukhari: al Edain 981 – Muslim 890)

Ummul Momineen Aisha r.a. farmati hain ke Rasool Allah ﷺ har haal me Allah ka Zikar karte the. 

(Muslim al Haiz 373)

In ahadees se saabit hua ke haaeza aur janbi zikar azkaar karsakte hain.

۞ Istehaaza Ka Mas’ala:

Istehaaza wo khoon hota hai jo ayyam e haiz ke ba’ad qhaaki ya zard rang ka jaari hota hai. Ye ek marz hai. Jab aurat apne haiz ki a’adat ke din poore karle phir use ghusl karke namaz shuru kardeni chaahie kyou’nke khoon istehaaza ka hukam khoon haiz ke hukam se muqhtalif hai.

Aisha r.a. Siddiqa se riwayat hai ke Fatima bint Abi Habeesh Rasool Allah ﷺ ki qhidmat me aaei’n aur arz kiya: Aey Allah ke Rasool! Mujhe khoon istehaaza aata hai aur main (bawajah khoon istehaaza) paak nahi noti kya main namaz chor du’n? 

Aap ne farmaya: Nahi khoon istehaza ek (androoni) rag se (behta) hai aur ye khoon haiz nahi hai. Pas jab tumhe haiz ka khoon aaey to Namaaz chod’de aur jis waqt khoon haiz band hojaae (aur khoon istehaaza shuru ho) to apne istehaaza ke khoon ko dho aur namaz padho.’ 

(Bukhari: al Haiz 306 – Muslim: al Haiz 333)

Fatima bint Abi Habeesh ko Rasool Allah ﷺ ne farmaya: ‘Haiz ka khoon siyah rang ka hota hai aur pehchaana jata hai agar ye aae to namaz se rukjao aur agar koi aur rang hoto wuzu kar aur namaz padho is liey ke ye rag (istehaza) ka khoon hai.’

(Abu Dawood: al Tahara 286).

Umme A’atiya r.a. bayan karti hain ke ‘Ham haiz ke alawa baqi do’no me peele (T: Yellow) ya matyale rang ki kuch parwah nahi karti thei’n.’ 

(Bukhari: 326 – Abu Dawood: 308)

۞ Haasil Kalaam Ye Ke Mustehaaza Paak Aurat Ki Tarha Hai:

Khoon haiz baloogat (T: Maturity) ki alaamat hai agar ye adat ke mutabiq aae to ye sahet ki alaamat hai, is ke bar a’aks istehaaza beemari ke alaamat hai choo’nke ye khoon, haiz se pehle bhi aata hai aur haiz ki muddat guzar jane ke bawajood nahei’n rukta is liey ba’az qhawateen ise bhi haiz samajh kar namaz chod’de rakhti hain lehaza is masla ko bil wazaahat samjahna zaroori hai:

1. Khoon haiz gaadha, Siyaah aur kisi qadr badboodar hota hai. Jib is ki muddat qatam hoti hai tu qhaaki yaa zard rang ka khoon agar jaari rehta hai to wo istehaza ka khoon hai.
2. Agar khatoon, haiz aur istehaza ka farq pehchaanti hai to wo is ke mutabiq amal karegi ya’ani haiz aane par namaz chod’degi aur haiz ke ba’ad istehaza ke dauran har namaz ke liey alag wuzu karke namaz ada karegi.
3. Agar is dono’n khoono’n ki pehchaan nahi hai albatta haiz ise a’adat ke mutabiq aata hai to wo a’adat ke dono’n main namaz tark karegi aur inke ba’ad khoon aaega ise istehaza samjhegi.
4. Agar ise dono’n khoono’n ki pehchan hai aur haiz bhi a’adat ke mutabiq nahi aata to wo apni qareebi rishtedar qhatoon (jo mizaaj aur umar me is jaise ho mislan bahen waghaira) ki a’adat ke mutabiq amal karegi hatta ke ise pehchaan hojae ya iski apni adat ban jaae, wallahu A’alam.

۞ Mustehaaza Ke Ehkaam: 

1. Haiz ke qhatme ke ba’ad aurat ghusl karegi.

2. Rasool Allah ﷺ ne fatema bint Habash ko hukam diya ke har namaz ke liey wazu kiya karo (Bukhari: 228)

3. Aurat har wo kaam karegi jo ek paak aurat karti hai ya’ani wo namaz adaa karegi, roza rakhegi, etekaaf karegi, qhana ka’aba ka tawaf kare gi.

4. Mustehaaza aurat se sohbat karna jaaez hai. Hamna bint Hajash se riwayat hai ke ‘inhei’n istehaza ka khoon ata tha aur in ke qhawand (is haal mein) in se sohbat karte the.’ 

(Abu Dawood: al Tahaara,: 310)

۞ Nifaas Ka Hukam

Bacche ki paidaesh ke ba’ad jo khoon aata hai, ise nifaas kehte hain. 

Umme Salma r.a. farmati hain ke nifaas wali auratei’n Rasool Allah ﷺ ke zamane me 40 din baitha karti thee’n (Namaz waghaira nahi padhti thee’n). 

(Abu Dawood: at Tahaara 311 – Tirmizee: at Tahaara 139 – Ibne Majja 648) Ise Imam Haakim (V1 P175) aur Haafiz Zahabi ne Saheeh, jabke Imam Navavi ne hasan kaha.

Aksar Sahaaba aur Ta’abaeen ke nazdeek nifaas ke khoon ki ziyada se ziyada muddat 40 din hain. Agar 40 roz ke ba’ad bhi khoon jaari rahe to aksar ahle ilm ke nazdeek wo khoon istehaaza hai, jis me aurat har namaz ke liey wazu karti hai. Nifaas ki kam az kam muddat ki koi had nahi.

Sayyadna Anas r.a. farmate hain: ‘Nifaas ki muddat 40 din hai illa ye ke khoon pehle hi band ho jaae.’ (Baihaqi)

Imam Shafai farmate hain: ‘Agar aurat ko wilayat ke ba’ad khoon aata hi nahi to is par zaroori hai ke wo gusl kare aur namaz padhe.’

Nifaas aur haiz ke khoon ka hukam ek jaisa hai ya’ani in halaat me namaz roza aur jama’a(sexual intercourse) mana hai.

Rasool Allah ﷺ ayyam e nifaas ki namazei’n ki qaza ka hukam nahi dete the.

(Abu Dawood: al Tahaara, Baab Majja, fee Waqt an Nafsaa 312) Ise Imam Haakim aur Imam Zahabi ne Saheeh kaha.

•٠•●●•٠•